فروشگاه قهوه شیراز شعبه 1
کافه فردوسی نسخه 2
 آدرس: شیراز، خیابان دکتر حسابی، ابتدای خیابان صدرا، مجتمع خلیج فارس، پردیس سینمایی هُنر شهر آفتاب، کافه فردوسی نسخه 2
 موقعیت روی نقشه: 29.75,52.43
 تلفن: ---
 همراه: 09177377470
فروشگاه قهوه شیراز شعبه 2
کافه فردوسی
 آدرس: شیراز، خیابان فردوسی، بین کوچه 14 و خیابان رودکی، کافه فردوسی

 موقعیت روی نقشه: 29.62,52.53
 همراه: 09177377470